POLISI PREIFATRWYDD

Mae’r polisi preifatrwydd hwn yn nodi sut mae Garej Spirits Co Ltd (GSCL) yn defnyddio ac yn diogelu unrhyw wybodaeth a roddwch i GSCL pan fyddwch yn defnyddio’r wefan hon. Mae GSCL wedi ymrwymo i sicrhau bod eich preifatrwydd yn cael ei ddiogelu. Os byddwn yn gofyn i chi ddarparu gwybodaeth benodol y gellir ei defnyddio i’ch adnabod tra ydych yn defnyddio’r wefan hon, yna gallwch fod yn sicr mai dim ond yn unol â’r datganiad preifatrwydd hwn y bydd yn cael ei defnyddio. Gall GSCL newid y polisi hwn o bryd i’w gilydd trwy ddiweddaru’r dudalen hon. Dylech ddarllen y dudalen hon o bryd i’w gilydd er mwyn sicrhau eich bod yn hapus ag unrhyw newidiadau.

PA WYBODAETH A GASGLWN

Efallai y byddwn yn casglu’r wybodaeth ganlynol:

  • enw
  • manylion cyswllt gan gynnwys cyfeiriad e-bost
  • manylion cyswllt gan gynnwys cyfeiriad e-bost
  • gwybodaeth arall sy’n berthnasol i arolygon cwsmeriaid a/neu gynigion arbennig

YR HYN A WNAWN Â’R WYBODAETH

Mae angen y wybodaeth hon arnom i ddeall eich anghenion ac i roi gwell gwasanaeth i chi, ac yn arbennig felly am y rhesymau canlynol:

  • Cadw cofnodion mewnol.
  • Efallai y byddwn yn defnyddio’r wybodaeth i wella ein nwyddau a’n gwasanaethau.
  • Yn achlysurol, efallai y byddwn yn anfon negeseuon e-bost atoch yn hyrwyddo nwyddau newydd, cynigion arbennig neu wybodaeth arall y credwn y gallai fod gennych ddiddordeb ynddynt gan ddefnyddio’r cyfeiriad e-bost yr ydych wedi’i ddarparu.
  • O bryd i’w gilydd, efallai y byddwn hefyd yn defnyddio eich gwybodaeth i gysylltu â chi at ddibenion ymchwil marchnad. Efallai y byddwn yn cysylltu â chi trwy e-bost, ffôn neu’r post. Efallai y byddwn yn defnyddio’r wybodaeth i addasu’r wefan yn unol â’ch diddordebau.

DIOGELWCH

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod eich gwybodaeth yn ddiogel. Er mwyn atal mynediad neu ddatgelu dim amdanoch heb ganiatâd, rydym wedi rhoi gweithdrefnau corfforol, electronig a rheolaethol addas ar waith i ddiogelu ac i sicrhau’r wybodaeth yr ydym yn ei chasglu ar-lein.

SUT RYDYM YN DEFNYDDIO CWCIS

Ffeil fach yw cwci sy’n gofyn am ganiatâd i gael ei rhoi ar yriant caled eich cyfrifiadur. Unwaith y byddwch yn cytuno, ychwanegir y ffeil a bydd y cwci yn helpu i ddadansoddi traffig ar y we neu’n eich galluogi i wybod pan fyddwch chi’n ymweld â safle penodol. Mae cwcis yn caniatáu i raglenni gwe ymateb i chi fel unigolyn. Gall y rhaglen we deilwra’i gweithrediadau i’ch anghenion, i’r hyn yr ydych yn ei hoffi a ddim yn ei hoffi trwy gasglu a chofio gwybodaeth am eich dewisiadau.

Rydym yn defnyddio cwcis cofnodi traffig i nodi pa dudalennau sy’n cael eu defnyddio. Mae hyn yn ein helpu i ddadansoddi data am draffig ar ein tudalennau gwe ac i wella ein gwefan er mwyn ei theilwra i anghenion cwsmeriaid. Dim ond at ddibenion dadansoddi ystadegol y byddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon ac yna caiff y data ei dynnu o’r system.

Yn gyffredinol, mae cwcis yn ein cynorthwyo i gynnig gwefan well i chi, trwy ein galluogi i fonitro pa dudalennau sy’n ddefnyddiol i chi a pha rai nad ydych chi’n eu hoffi. Nid yw cwci mewn unrhyw ffordd yn rhoi mynediad i ni i’ch cyfrifiadur nac at unrhyw wybodaeth amdanoch chi, heblaw am y data rydych chi’n dewis ei rannu gyda ni. Gallwch ddewis derbyn neu wrthod cwcis. Mae’r rhan fwyaf o borwyr gwe yn derbyn cwcis yn awtomatig, ond fel arfer gallwch addasu gosodiad eich porwr i wrthod cwcis os yw’n well gennych. Gall hyn eich atal rhag manteisio’n llawn ar y wefan.

DOLENNI I WEFANNAU ERAILL

Gall ein gwefan gynnwys dolenni at wefannau eraill o ddiddordeb. Fodd bynnag, ar ôl i chi ddefnyddio’r dolenni hyn i adael ein gwefan, dylech nodi nad oes gennym reolaeth dros y wefan arall honno. Felly, ni allwn fod yn gyfrifol am ddiogelu ac am breifatrwydd unrhyw wybodaeth a ddarperir gennych wrth ymweld â safleoedd o’r fath ac nid yw safleoedd o’r fath yn cael eu llywodraethu gan y datganiad preifatrwydd hwn. Dylech fod yn ofalus ac edrych ar y datganiad preifatrwydd sy’n berthnasol i’r wefan dan sylw.

RHEOLI EICH MANYLION PERSONOL

Efallai y byddwch yn dewis cyfyngu ar sut y caiff eich gwybodaeth bersonol ei chasglu a’i defnyddio yn y ffyrdd canlynol:

  • pryd bynnag y gofynnir i chi lenwi ffurflen ar y wefan, edrychwch am y blwch y gallwch ei glicio i nodi nad ydych am i’r wybodaeth gael ei defnyddio gan unrhyw un at ddibenion marchnata uniongyrchol
  • os ydych eisoes wedi cytuno i ni ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol at ddibenion marchnata uniongyrchol, fe allwch chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy ysgrifennu neu anfon e-bost atom i thecowshed@jintalog.wales

Ni fyddwn yn gwerthu, dosbarthu na phrydlesu eich gwybodaeth bersonol i drydydd parti oni bai bod gennym eich caniatâd chi i wneud hynny neu ei bod yn ofynnol yn ôl y gyfraith i ni wneud hynny. Efallai y byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol i anfon gwybodaeth hyrwyddo atoch am drydydd parti y byddai gennych chi ddiddordeb ynddynt, yn ein barn ni, os ydych chi’n dweud wrthym eich bod yn dymuno i hyn ddigwydd.

Gallwch ofyn am fanylion y wybodaeth bersonol sydd gennym ni amdanoch dan Ddeddf Diogelu Data 1998. Bydd ffi fechan yn daladwy. Os hoffech gael copi o’r wybodaeth a gedwir amdanoch, ysgrifennwch at Garej Spirits Co Ltd, Rhyd Y Garreg Ddu, Talog, Sir Gar, SA33 6NN

Os credwch fod unrhyw wybodaeth sydd gennym ni amdanoch yn anghywir neu’n anghyflawn, ysgrifennwch atom neu anfonwch e-bost atom cyn gynted ag y bo modd, yn y cyfeiriad uchod. Byddwn yn cywiro unrhyw wybodaeth y gwelir ei bod yn anghywir yn brydlon.

Ewch â fi i’r jin!

Ymwelwch â’n siop ar lein.

Shopping Cart

CLWB JIN

Byddem wrth ein bodd yn rhoi gwybod ichi yn gyntaf pan fyddwn yn rhyddhau sypiau newydd o jins argraffiad cyfyngedig, neu god disgownt neu hyd yn oed i rannu lluniau o ŵyn newydd-anedig ar y fferm. Os oes unrhyw beth o ddiddordeb, yna byddem wrth ein bodd yn cadw mewn cysylltiad.

Mwyna' byth y man ni bôm - felly ni fyddwn yn peledu'ch blwch derbyn yn llwyr. Mae hynny'n addewid.

DIM DIOLCH, CAEWCH Y POPUP