Jin Talog - Organic Welsh Gin

JIN ORGANIG CYMREIG

ORGANIC WELSH GIN

POLISI PREIFATRWYDD

Mae’r polisi preifatrwydd hwn yn nodi sut mae Garej Spirits Co Ltd (GSCL) yn defnyddio ac yn diogelu unrhyw wybodaeth a roddwch i GSCL pan fyddwch yn defnyddio’r wefan hon. Mae GSCL wedi ymrwymo i sicrhau bod eich preifatrwydd yn cael ei ddiogelu.  Os byddwn yn gofyn i chi ddarparu gwybodaeth benodol y gellir ei defnyddio i’ch adnabod tra ydych yn defnyddio’r wefan hon, yna gallwch fod yn sicr mai dim ond yn unol â’r datganiad preifatrwydd hwn y bydd yn cael ei defnyddio. Gall GSCL newid y polisi hwn o bryd i’w gilydd trwy ddiweddaru’r dudalen hon. Dylech ddarllen y dudalen hon o bryd i’w gilydd er mwyn sicrhau eich bod yn hapus ag unrhyw newidiadau.

 

PA WYBODAETH A GASGLWN

Efallai y byddwn yn casglu’r wybodaeth ganlynol:

  • enw
  • manylion cyswllt gan gynnwys cyfeiriad e-bost
  • gwybodaeth ddemograffig megis cod post, a dewisiadau jin
  • gwybodaeth arall sy’n berthnasol i arolygon cwsmeriaid a/neu gynigion arbennig

 

YR HYN A WNAWN Â’R WYBODAETH

Mae angen y wybodaeth hon arnom i ddeall eich anghenion ac i roi gwell gwasanaeth i chi, ac yn arbennig felly am y rhesymau canlynol:

  • Cadw cofnodion mewnol.
  • Efallai y byddwn yn defnyddio’r wybodaeth i wella ein nwyddau a’n gwasanaethau.
  • Yn achlysurol, efallai y byddwn yn anfon negeseuon e-bost atoch yn hyrwyddo nwyddau newydd, cynigion arbennig neu wybodaeth arall y credwn y gallai fod gennych ddiddordeb ynddynt gan ddefnyddio’r cyfeiriad e-bost yr ydych wedi’i ddarparu.
  • O bryd i’w gilydd, efallai y byddwn hefyd yn defnyddio eich gwybodaeth i gysylltu â chi at ddibenion ymchwil marchnad. Efallai y byddwn yn cysylltu â chi trwy e-bost, ffôn neu’r post. Efallai y byddwn yn defnyddio’r wybodaeth i addasu’r wefan yn unol â’ch diddordebau

 

DIOGELWCH

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod eich gwybodaeth yn ddiogel. Er mwyn atal mynediad neu ddatgelu dim amdanoch heb ganiatâd, rydym wedi rhoi gweithdrefnau corfforol, electronig a rheolaethol addas ar waith i ddiogelu ac i sicrhau’r wybodaeth yr ydym yn ei chasglu ar-lein.

 

SUT RYDYM YN DEFNYDDIO CWCIS

Ffeil fach yw cwci sy’n gofyn am ganiatâd i gael ei rhoi ar yriant caled eich cyfrifiadur. Unwaith y byddwch yn cytuno, ychwanegir y ffeil a bydd y cwci yn helpu i ddadansoddi traffig ar y we neu’n eich galluogi i wybod pan fyddwch chi’n ymweld â safle penodol. Mae cwcis yn caniatáu i raglenni gwe ymateb i chi fel unigolyn. Gall y rhaglen we deilwra’i gweithrediadau i’ch anghenion, i’r hyn yr ydych yn ei hoffi a ddim yn ei hoffi trwy gasglu a chofio gwybodaeth am eich dewisiadau.

Rydym yn defnyddio cwcis cofnodi traffig i nodi pa dudalennau sy’n cael eu defnyddio. Mae hyn yn ein helpu i ddadansoddi data am draffig ar ein tudalennau gwe ac i wella ein gwefan er mwyn ei theilwra i anghenion cwsmeriaid. Dim ond at ddibenion dadansoddi ystadegol y byddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon ac yna caiff y data ei dynnu o’r system.

Yn gyffredinol, mae cwcis yn ein cynorthwyo i gynnig gwefan well i chi, trwy ein galluogi i fonitro pa dudalennau sy’n ddefnyddiol i chi a pha rai nad ydych chi’n eu hoffi. Nid yw cwci mewn unrhyw ffordd yn rhoi mynediad i ni i’ch cyfrifiadur nac at unrhyw wybodaeth amdanoch chi, heblaw am y data rydych chi’n dewis ei rannu gyda ni. Gallwch ddewis derbyn neu wrthod cwcis. Mae’r rhan fwyaf o borwyr gwe yn derbyn cwcis yn awtomatig, ond fel arfer gallwch addasu gosodiad eich porwr i wrthod cwcis os yw’n well gennych. Gall hyn eich atal rhag manteisio’n llawn ar y wefan.

 

DOLENNI I WEFANNAU ERAILL

Gall ein gwefan gynnwys dolenni at wefannau eraill o ddiddordeb. Fodd bynnag, ar ôl i chi ddefnyddio’r dolenni hyn i adael ein gwefan, dylech nodi nad oes gennym reolaeth dros y wefan arall honno. Felly, ni allwn fod yn gyfrifol am ddiogelu ac am breifatrwydd unrhyw wybodaeth a ddarperir gennych wrth ymweld â safleoedd o’r fath ac nid yw safleoedd o’r fath yn cael eu llywodraethu gan y datganiad preifatrwydd hwn. Dylech fod yn ofalus ac edrych ar y datganiad preifatrwydd sy’n berthnasol i’r wefan dan sylw.

 

RHEOLI EICH MANYLION PERSONOL

Efallai y byddwch yn dewis cyfyngu ar sut y caiff eich gwybodaeth bersonol ei chasglu a’i defnyddio yn y ffyrdd canlynol:

  • pryd bynnag y gofynnir i chi lenwi ffurflen ar y wefan, edrychwch am y blwch y gallwch ei glicio i nodi nad ydych am i’r wybodaeth gael ei defnyddio gan unrhyw un at ddibenion marchnata uniongyrchol
  • os ydych eisoes wedi cytuno i ni ddefnyddio eich gwybodaeth bersonol at ddibenion marchnata uniongyrchol, fe allwch chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy ysgrifennu neu anfon e-bost atom i post@GSCLhome.com

Ni fyddwn yn gwerthu, dosbarthu na phrydlesu eich gwybodaeth bersonol i drydydd parti oni bai bod gennym eich caniatâd chi i wneud hynny neu ei bod yn ofynnol yn ôl y gyfraith i ni wneud hynny.  Efallai y byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol i anfon gwybodaeth hyrwyddo atoch am drydydd parti y byddai gennych chi ddiddordeb ynddynt, yn ein barn ni, os ydych chi’n dweud wrthym eich bod yn dymuno i hyn ddigwydd.

Gallwch ofyn am fanylion y wybodaeth bersonol sydd gennym ni amdanoch dan Ddeddf Diogelu Data 1998. Bydd ffi fechan yn daladwy. Os hoffech gael copi o’r wybodaeth a gedwir amdanoch, ysgrifennwch at Garej Spirits Co Ltd, Rhyd Y Garreg Ddu, Talog, Sir Gar, SA33 6NN.

Os credwch fod unrhyw wybodaeth sydd gennym ni amdanoch yn anghywir neu’n anghyflawn, ysgrifennwch atom neu anfonwch e-bost atom cyn gynted ag y bo modd, yn y cyfeiriad uchod. Byddwn yn cywiro unrhyw wybodaeth y gwelir ei bod yn anghywir yn brydlon.