Jin Talog - Organic Welsh Gin

JIN MODERN O GYMRU

NODEDIG, GLÂN, LLESMEIRIOL AC ORGANIG

Mae Jin Talog yn ffrwyth llawer o arbrofi, amser, a hwyl. Mae ein harwydd-jin yn byrlymu â blas meryw, pa un a fyddwch yn ei yfed ar ei ben ei hun, gyda thonig, neu mewn coctel clasurol.

Penderfynom fynd ati i greu ein Jin Sych Llundain ein hunain ac iddo un cynhwysyn botanegol, jin a fyddai’n treiddio trwy’r tonig, heb gimigau, a heb unrhyw gynhwysion anarferol a diangen: dim ond y jin gorau.

DISTYLLU MEWN SYPIAU BACH

Rydym yn dechrau gyda Megan – ein merch-fedydd hyfryd, ac enw ein nano-ddistyllbair; pethau bach yw'r ddau ohonynt. Rydym yn mynd ati’n raddol i dynnu'r olewau naturiol o'n haeron meryw organig, a hynny gan ddefnyddio dull cyfrinachol sy'n sicrhau'r blas meryw gorau. Mae'r copr yn ein distyllbair yn sicrhau purdeb a chlaerder Jin Talog. Rydym wedyn yn mynd ati â llaw i lenwi hyd at 42 o boteli o Jin Talog o bob nano-swp, gan sicrhau bod pob diferyn yn berffaith.

JIN SYCH LLUNDAIN O GYMRU?

Mae’r term “Jin Sych Llundain” yn cyfeirio at y broses a ddefnyddir i wneud y jin, ac nid yw’n ymwneud dim â lle y mae’r jin yn cael ei gynhyrchu. Fel arall, byddai’n rhaid i ni symud i Lundain. Does unman yn debyg i gartref.
BETH SYDD EI ANGEN I WNEUD JIN SYCH LLUNDAIN?

Dyma rai ffeithiau diddorol am Jin Sych Llundain:

rhaid iddo fod wedi’i ddistyllu, gan sicrhau bod y cynhwysion botanegol yn dod i gysylltiad â’r gwirod crai – ni ddefnyddir unrhyw rinflasau na thewsuddion rhaid iddo fod â blas meryw yn bennaf rhaid iddo gynnwys gwerth 37.5% neu fwy o ABV (Alcohol yn ôl Cyfaint) ni ddylai gynnwys yr un cynhwysyn artiffisial ni ddylid ychwanegu unrhyw flas na lliw ar ôl iddo gael ei ddistyllu

Dyma alcemeg y broses o ddistyllu jin premiwm fel Jin Talog.

Nid yw pob jin yn Jin Sych Llundain. Mae yna ffyrdd eraill, llai cymhleth, o wneud jin, ond credwn mai dull Sych Llundain sy’n cynhyrchu’r  jin gorau, ac iddo’r blas puraf.

Mae gwneud jin yn y ffordd hon yn gofyn am lawer o ymroddiad, er mwyn sicrhau bod y cynnyrch terfynol yn wir yn cyfleu ein brwdfrydedd a’n hymrwymiad. Rydym yn gobeithio eich bod chi’n cytuno.

JIN CYMYLOG?

Yn Sir Gaerfyrddin mae’n bwrw glaw yn ofnadwy ambell waith. Rydym yn cofleidio cymylau, ac felly dylech chi.  

dim angen ambarél!

PAM YDY JIN TALOG YN GYMYLAU AMBELL WAITH?
Gall gwyddoniaeth distylliad fod yn fyr, ond yn ei hanfod – y mwyaf o flas – mae’r olewau mwy hanfodol wedi eu dal gan y broses ddiddymu. Mae’r olewau hyn yn hydoddi mewn alcoholau profion uchel. Ar ôl eu gwanhau gan rew neu arlliw gallant arwain at gymylau bach – emulsification neu lolfa dechnegol yn ddigymell. Mae hyn yn berffaith arferol ac mae’n arwydd syml bod y jin yn drwm ar flas. Rydym yn ei alw’n llwyth botanegol gorau posibl – y fan melys lle mae’r gin wedi cael y mwyaf o flas ond mae’n dal yn glir yn y botel. Croesawch ein cymylau, dim angen ambarél!

Rydym wedi ymrwymo i wneud ein jin hyd yn oed yn well (a’n bywyd hyd yn oed yn fwy anodd!), trwy ddefnyddio cyn lleied o gynhwysion â phosibl i sicrhau blas pur, syml a chlir.

 

Juniper Organig

 

DŴR O GYMRU

Mae’r dŵr ffynnon yn cael ei gynaeafu ar ein fferm, gan darddu rywle allan yng Ngogledd yr Iwerydd. Mae hi’n aml yn tywallt y glaw arnom, ac mae’r dŵr glaw hwnnw’n treiddio’n araf ac yn naturiol ryw 180 m i’r ddaear, trwy’r creigiau Ordofigaidd a Silwraidd dan ein traed, sy’n 450 miliwn mlwydd oed. Rydym yn casglu’r dŵr glân ffres gwych hwn ac yn ei ddefnyddio ar unwaith, heb ychwanegu dim.

Spirit Organig

 

GWIRODYDD ORGANIG

Mae ein holl wirodydd grawn yn organig, ac yn cael eu distyllu o rawnfwydydd organig. Darperir yr achrediad organig gan Gynllun Organig Cymru, cynllun y mae gennym berthynas agos ag ef.

Dwr Cymru

 

MERYW ORGANIG

Yn anffodus, nid ydym yn cael digon o heulwen yng Nghymru i dyfu ein haeron meryw ein hunain, felly rydym yn defnyddio meryw sy’n cael eu cyrchu’n gyfrifol gan gynhyrchwyr organig yn Uzbekistan, a’r rheiny’n feryw Masnach Deg.

EIN HAMRYWIAETH O JINIAU

JIN TALOG AC IDDO UN CYNHWYSYN BOTANEGOL

Merwyn yn Bendant
Mae ein harwydd-jin yn byrlymu â blas meryw, pa un a fyddwch yn ei yfed ar ei ben ei hun, gyda thonig, neu mewn coctel clasurol. Jin meryw, heb ddim ond un cynhwysyn botanegol, yw ein harwyddjin, ac rydym yn falch iawn ohono. Rydym yn defnyddio dim ond tri chynhwysyn; heb unman i guddio, mae’n rhaid i bob un ohonynt haeddu ei le yn eich gwydr.

JIN TALOG AC IDDO DDAU GYNHWYSYN BOTANEGOL

Blasus, natur dymhorol, ac anghyffredin
Mae gennym hefyd jiniau cyfyngedig ac iddynt Ddau Gynhwysyn Botanegol, lle’r ydym yn cyfuno ein harwydd-jin meryw â chynhwysion botanegol tymhorol sy’n cael eu casglu neu eu tyfu ar ein fferm yng nghalon Sir Gaerfyrddin wledig. Mae’r rhain yn cynnwys ffefrynnau tymhorol tebyg i Ferfaen Lemonaidd, Dail Cyrens Duon a Dail Llawryf. Mae eu hargaeledd yn dibynnu ar y tywydd, pa blanhigion sy’n ffynnu ar y fferm, a’r hyn sy’n mynd â’n bryd wrth dyfu ac arbrofi, i greu’r jiniau prin ac eithriadol hyn. Mae ein Jiniau Dau Gynhwysyn Botanegol yn cael eu gwneud mewn sypiau bach, ac maent yn dymhorol iawn, felly y cyntaf i’r felin caiff brynu trwy’r siop ar-lein.

Rydym yn llenwi ein poteli â llaw, ac yn eu labelu â rhif swp/potel, y mae un ohonom yn ei lofnodi’n falch. Gall lefelau’r alcohol amrywio ychydig yn ôl y swp, gan adlewyrchu natur grefftus ein prosesau. Byddwn, wrth gwrs, yn anodi’r botel â’r ABV cywir (sydd bob amser rhwng 40% a 45%), gan ddibynnu ar y swp dan sylw.

MAE’R CYFAN YN SWNIO’N SYML …

Ond mae’n dwyllodrus o anodd ei wneud yn iawn! Credwn fod ein holl waith caled a chrafu pen wedi talu ar ei ganfed.

Mwynhewch

Rydym yn gadarn o’r farn y gellir, ac y dylid, mwynhau jin ar ei ben ei hun, heb ddim ond iâ – mae hyn yn wir yn tynnu’r blas – ond ar bob cyfrif, ewch ati i fwynhau Jin Talog â darn o lemon neu leim,, a’ch hoff donig. Dim gimics.
Nodweddion

JIN I'R BARMAN

Yn ei hanfod, mae Jin Talog yn jin o ansawdd uchel, a wnaed â llaw, sy’n arogleuo ac yn blasu fel jin go iawn. Siawns nad yw hynny’n gofyn gormod?
Mwynhewch! Enjoy!
PRYNWCH JIN O GYMRU