london dry gin, welsh gin, organic gin, award winning gin uk, gin distillery north wales
Jin Talog - Jin Organig Cymreig

JIN MODERN O GYMRU

NODEDIG, GLÂN, LLESMEIRIOL AC ORGANIG

Penderfynom fynd ati i greu ein Jin Sych Llundain ein hunain ac iddo un cynhwysyn botanegol, jin a fyddai’n treiddio trwy’r tonig, heb gimigau, a heb unrhyw gynhwysion anarferol a diangen:

dim ond y jin gorau.

welsh gin, organic gin, award winning gin uk, gin distillery north wales, london dry gin

EIN HAMRYWIAETH O JINIAU

organic gin, welsh gin, award winning gin uk, gin distillery north wales, london dry gin

JIN TALOG SINGLE BOTANICAL

Merywen yn Bendant


Hoff iawn o’r blas clasurol jin London Dry? Felly mae Jin Talog Single Botanical ydy’r jin hanfodol i chi. Mae ein gin llofnod arobryn yn rhoi “taro” merywen wych ai boed yn daclus, gyda thonig, neu mewn coctel clasurol. Mae ein jin llofnod yn Single Botanical, heb ei chywilydd. Dim ond tri chynhwysyn a ddefnyddiwn; gyda lle i guddio, rhaid i bob un ennill ei le yn eich gwydrynCytunodd y barnwyr Gwobrau Great Taste – gan gyfeirio ato fel ‘math o berffaith’, pan enillon ni’r clod uchaf o 3 seren (yr unig jin o Gymru erioed) a’n henwebu fel un o’r tri chynnyrch bwyd a diod gorau yng Nghymru. Hwn oedd ein jin cyntaf ac rydyn ni’n ei alw’n llofnod, dyna beth rydyn ni am fod yn enwog amdano! Mae’n gin sych botanegol, organig, London Dry, sy’n rhoi “taro” i ferywen wych p’un a yw’n feddw yn dwt, gyda thonig, neu mewn coctel clasurol. Swp bach, gin crefftus â llaw o Gymru ac un o’r goreuon.

organic gin, welsh gin, award winning gin uk, gin distillery north wales, london dry gin

JIN TALOG TWIN BOTANICALS

Blasus, natur dymhorol, ac anghyffredin


Mae gennym hefyd jiniau cyfyngedig ac iddynt Ddau Gynhwysyn Botanegol, lle’r ydym yn cyfuno ein harwydd-jin meryw â chynhwysion botanegol tymhorol sy’n cael eu casglu neu eu tyfu ar ein fferm yng nghalon Sir Gaerfyrddin wledig. Mae’r rhain yn cynnwys ffefrynnau tymhorol tebyg i Ferfaen Lemonaidd, Dail Cyrens Duon a Dail Llawryf. Mae eu hargaeledd yn dibynnu ar y tywydd, pa blanhigion sy’n ffynnu ar y fferm, a’r hyn sy’n mynd â’n bryd wrth dyfu ac arbrofi, i greu’r jiniau prin ac eithriadol hyn. Mae ein Jiniau Dau Gynhwysyn Botanegol yn cael eu gwneud mewn sypiau bach, ac maent yn dymhorol iawn, felly y cyntaf i’r felin caiff brynu trwy’r siop ar-lein.

gin distillery north wales, organic gin, welsh gin, award winning gin uk, london dry gin

Sypiau bach? Yn bendant!

Dechreuwn gyda Megan – hi yw ein duwies hyfryd, a hefyd enw ein nano-still; mae’r ddau yn fach iawn. Rydyn ni’n clymu’r olewau naturiol o’n haeron meryw organig yn ysgafn gan ddefnyddio ein dull cyfrinachol i warantu blas y ferywen frig. Mae’r copr yn ein dal i sicrhau purdeb ac eglurder Jin Talog. Yna byddwn yn grefft llaw bob nano-swp i greu uchafswm o 32 potel o Jin Talog, gan sicrhau bod pob diferyn yn berffaith – fel y byddech chi’n ei ddisgwyl gan jin “artisan” go iawn.

JIN SYCH LLUNDAIN O GYMRU?

Mae’r term “Jin Sych Llundain” yn cyfeirio at y broses a ddefnyddir i wneud y jin, ac nid yw’n ymwneud dim â lle y mae’r jin yn cael ei gynhyrchu. Fel arall, byddai’n rhaid i ni symud i Lundain.

 Does unman yn debyg i gartref.

WHAT MAKES A LONDON DRY GIN?

Dyma rai ffeithiau diddorol am Jin Sych Llundain: rhaid iddo fod wedi’i ddistyllu, gan sicrhau bod y cynhwysion botanegol yn dod i gysylltiad â’r gwirod crai – ni ddefnyddir unrhyw rinflasau na thewsuddion rhaid iddo fod â blas meryw yn bennaf rhaid iddo gynnwys gwerth 37.5% neu fwy o ABV (Alcohol yn ôl Cyfaint) ni ddylai gynnwys yr un cynhwysyn artiffisial ni ddylid ychwanegu unrhyw flas na lliw ar ôl iddo gael ei ddistyllu Dyma alcemeg y broses o ddistyllu jin premiwm fel Jin Talog. Nid yw pob jin yn Jin Sych Llundain. Mae yna ffyrdd eraill, llai cymhleth, o wneud jin, ond credwn mai dull Sych Llundain sy’n cynhyrchu’r jin gorau, ac iddo’r blas puraf. Mae gwneud jin yn y ffordd hon yn gofyn am lawer o ymroddiad, er mwyn sicrhau bod y cynnyrch terfynol yn wir yn cyfleu ein brwdfrydedd a’n hymrwymiad. Rydym yn gobeithio eich bod chi’n cytuno.

JIN CYMYLOG?

Yn Sir Gaerfyrddin mae’n bwrw glaw yn ofnadwy ambell waith. Rydym yn cofleidio cymylau, ac felly dylech chi.

 Dim angen ambarél!

WHY IS OUR GIN SOMETIMES CLOUDY?

Gall gwyddoniaeth distylliad fod yn fyr, ond yn ei hanfod – y mwyaf o flas – mae’r olewau mwy hanfodol wedi eu dal gan y broses ddiddymu.

Mae’r olewau hyn yn hydoddi mewn alcoholau profion uchel. Ar ôl eu gwanhau gan rew neu arlliw gallant arwain at gymylau bach – emulsification neu lolfa dechnegol yn ddigymell.

Mae hyn yn berffaith arferol ac mae’n arwydd syml bod y jin yn drwm ar flas. Rydym yn ei alw’n llwyth botanegol gorau posibl – y fan melys lle mae’r gin wedi cael y mwyaf o flas ond mae’n dal yn glir yn y botel.

Croesawch ein cymylau, dim angen ambarél!

PUR a SYML

Rydym wedi ymrwymo i wneud ein jin hyd yn oed yn well (a’n bywyd hyd yn oed yn fwy anodd!), trwy ddefnyddio cyn lleied o gynhwysion â phosibl i sicrhau blas pur, syml a chlir.

Meryw Organig
MERYW ORGANIG
Yn anffodus, nid ydym yn cael digon o heulwen yng Nghymru i dyfu ein haeron meryw ein hunain, felly rydym yn defnyddio meryw sy’n cael eu cyrchu’n gyfrifol gan gynhyrchwyr organig yn Uzbekistan, a’r rheiny’n feryw Masnach Deg.
GWIRODYDD ORGANIG
Mae ein holl wirodydd grawn yn organig, ac yn cael eu distyllu o rawnfwydydd organig. Darperir yr achrediad organig gan Gynllun Organig Cymru, cynllun y mae gennym berthynas agos ag ef.
Dwr o Gymru
DŴR O GYMRU
Mae’r dŵr ffynnon yn cael ei gynaeafu ar ein fferm, gan darddu rywle allan yng Ngogledd yr Iwerydd. Mae hi’n aml yn tywallt y glaw arnom, ac mae’r dŵr glaw hwnnw’n treiddio’n araf ac yn naturiol ryw 180 m i’r ddaear, trwy’r creigiau Ordofigaidd a Silwraidd dan ein traed, sy’n 450 miliwn mlwydd oed. Rydym yn casglu’r dŵr glân ffres gwych hwn ac yn ei ddefnyddio ar unwaith, heb ychwanegu dim.

Rydym yn llenwi ein poteli â llaw, ac yn eu labelu â rhif swp/potel, y mae un ohonom yn ei lofnodi’n falch. Gall lefelau’r alcohol amrywio ychydig yn ôl y swp, gan adlewyrchu natur grefftus ein prosesau. Byddwn, wrth gwrs, yn anodi’r botel â’r ABV cywir (sydd bob amser rhwng 40% a 45%), gan ddibynnu ar y swp dan sylw.

MAE’R CYFAN YN SWNIO’N SYML …

Ond mae’n dwyllodrus o anodd ei wneud yn iawn! Credwn fod ein holl waith caled a chrafu pen wedi talu ar ei ganfed.

MWYNHEWCH / ENJOY

Rydym yn gadarn o’r farn y gellir, ac y dylid, mwynhau jin ar ei ben ei hun, heb ddim ond iâ – mae hyn yn wir yn tynnu’r blas – ond ar bob cyfrif, ewch ati i fwynhau Jin Talog â darn o lemon neu leim, iâ, a’ch hoff donig. Dim gimics.

JIN I’R BARMAN

Yn ei hanfod, mae Jin Talog yn jin o ansawdd uchel, a wnaed â llaw, sy’n arogleuo ac yn blasu fel jin go iawn. Siawns nad yw hynny’n gofyn gormod?

Take Me To The WELSH Gin!

Visit our online shop for award winning gin.

Shopping Cart

CLWB JIN

Byddem wrth ein bodd yn rhoi gwybod ichi yn gyntaf pan fyddwn yn rhyddhau sypiau newydd o jins argraffiad cyfyngedig, neu god disgownt neu hyd yn oed i rannu lluniau o ŵyn newydd-anedig ar y fferm. Os oes unrhyw beth o ddiddordeb, yna byddem wrth ein bodd yn cadw mewn cysylltiad.

Mwyna' byth y man ni bôm - felly ni fyddwn yn peledu'ch blwch derbyn yn llwyr. Mae hynny'n addewid.

DIM DIOLCH, CAEWCH Y POPUP